Anthony J. Sisti

Anthony J. Sisti

(1901-1983)

American

Born: Greenwich Village, New York, United States